دوستان حقیقت این غم این است به دقت بخوانید روی کتابی که دست مجسمه آزادی است این متن را به انگلسی نوشته شده است .